Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

Νομοθεσία

Νόμος / Υπ. Απόφαση Παρατηρήσεις
ΠΔ.941 / 1977 (ΦΕΚ 320 Α’) Περί Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών
Ν.1126 / 1981 (ΦΕΚ 32 Α’) Περί κυρώσεως της εις Παρισίους την 23ην Νοεμβρίου 1972 υπογραφείσης Διεθνούς Συμβάσεως διά την προστασίαν της Παγκοσμίου Πολιτιστικής και Φυσικής κληρονομίας
N.1127 / 1981 (ΦΕΚ 32 Α’ ) Περί κυρώσεως της εις Λονδίνον την 6ην Μαΐου 1969 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως διά την προστασίαν της Αρχαιολογικής κληρονομίας
ΥΑ.34593-1108 / 1983 (ΦΕΚ 398 Β’) Υπουργική Απόφαση Μελίνας Μερκούρη περι Προστασίας Σπηλαίων
N.3028 / 2002 (ΦΕΚ153 Α’) Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
ΠΔ.191 / 2003 (ΦΕΚ146 Α’) Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού
ΥΑ.4746 / 2004 (ΦΕΚ 88 B’) Πρόσβαση και χρήση μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών μνημείων
YA 3696 / 2004 (ΦΕΚ Β’ 180) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γεν . Δ/νσεως Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής κληρονομιάς…
Όλη η νομοθεσία μέχρι τώρα